No cure no pay

 

Goede afspraak over kosten en honorarium werkt beter

 

Meer dan een keer per week wordt de vraag gesteld of De Raadslijn zaken in behandeling neemt op basis van ‘no cure, no pay’. In de meeste gevallen betreft het oude vorderingen.

 

Op zich kan deze vraag bevestigend worden beantwoord, maar daarmee wordt niet direct de in het algemeen levende opvatting over ‘no cure, no pay’, onderschreven.

 

Feitelijk komt het er bij deze wijze van beloning van verrichte arbeid en gemaakte kosten op neer, dat de opdrachtnemer de zaak voor eigen rekening en risico in behandeling neemt.

 

Niet alleen de opdrachtnemer maar ook de opdrachtgever neemt hiermee een groot risico. ‘No cure, no pay’ is een resultaatsverbintenis, waarbij de opdrachtnemer pas krijgt betaald op het moment dat de zaak iets oplevert.

Bij het verstrekken van advies bijvoorbeeld, is sprake van een inspanningsverbintenis. Er wordt betaald voor de inspanning ongeacht het resultaat.

 

Het risico van de opdrachtgever  is er in gelegen dat de vordering geheel in handen komt van de opdrachtnemer. Eigenlijk is sprake van een overname van de vordering door de opdracht-nemer, waarbij de koopprijs (een bepaald overeengekomen percentage) pas wordt betaald als sprake is van uitwinning van de vordering door de opdrachtnemer.

 

De opdrachtgever verliest dus al zijn zeggenschap en controle op de wijze van uitwinning.

 

Een vordering op basis van ‘no cure, no pay’ wordt meestal door de ‘snelle jongens’ in het incassovak snel afgedaan als er op korte termijn niets uit te halen is. Bij een ter incasso gegeven debiteurenpakket worden de krenten uit de pap gehaald en krijgt u de wat moeilijker gevallen snel terug.

 

De Raadslijn maakt graag met u afspraken over de incasso van uw openstaande vorderingen of behandeling van eventuele claims. Daarbij wordt uitgegaan van het vinden van de voor u acceptabele balans voor wat betreft het kostenrisico en een maximaal haalbare opbrengst.

 

Zo is het mogelijk dat een te behandelen zaak tegen bepaald tarief en/of kostenvergoeding door de Raadslijnjurist eerst wordt geinventariseerd en vervolgens tegen een ander tarief inhoudelijk wordt behandeld.

 

Ook bij dit onderwerp is sprake van maatwerk in dienstverlening, zodat u wordt uitgenodigd in voorkomende gevallen vrijblijvend met De Raadslijn contact op te nemen.

 

No Cure No Pay ? De Raadslijn werkt er niet mee.