Incassovoorwaarden De Raadslijn

1.     Op de aan De Raadslijn verstrekte incasso-opdrachten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

2.     De Raadslijn behoudt zich te allen tijde het recht voor om een incasso-opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 

3.     De overeenkomst met De Raadslijn tot het incasseren van één of meer vorderingen komt tot stand zodra De Raadslijn een bevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever heeft verzonden, dan wel op het moment dat zij met haar incasso-werkzaamheden is aangevangen.

 

4.     Het incasso-honorarium van De Raadslijn bedraagt 15% over de totaal te incasseren som met een minimum van 90 Euro (inclusief dossier- en administratiekosten).

 

5.     Alle gestelde en vermelde tarieven, honoraria en andere opgegeven kosten gelden exclusief BTW.

 

6.     De Raadslijn is vanaf de dag der indiening van de incasso-opdracht gerechtigd tot berekening van het incasso-honorarium.

 

7.     De Raadslijn tracht te allen tijde de incassokosten op de debiteur te verhalen.

 

8.     Opdrachtgever is het incasso-honorarium onverminderd verschuldigd, indien:

 

a)     de incasso-opdracht wordt  inge-trokken;

b)     later blijkt dat opdrachtgever onvol-ledige of onjuiste informatie omtrent debiteur(en), omstandigheden en/of tegenspraak c.q. verweer heeft verstrekt;

c)     debiteur in staat van faillissement is verklaard dan wel surséance van betaling is verleend, c.q. de Wet Sanering Natuurlijke Personen op debiteur is toegepast;

d)     opdrachtgever debiteur de incassokosten heeft kwijtgescholden, heeft verrekend dan wel opdrachtgever geen nadere actie voor invordering van de incassokosten wenst.

 

9.     Het kostenrisico van gerechtelijke procedu-res ligt bij opdrachtgever.

 

10.  In geval van een gerechtelijke procedure zal opdrachtgever aan De Raadslijn alle benodigde informatie/gegevens verstrekken welke voor een spoedige behandeling van de procedure van belang zijn.

11.  Opdrachtgever is gehouden aan De Raadslijn ten behoeve van het opstarten van een gerechtelijke procedure binnen de daarbij vastgestelde termijn het verzochte voorschot te hebben voldaan.

 

12.  Zolang het voorschot niet door De Raadslijn is ontvangen, wordt geen nadere incasso-actie genomen, maar blijven de onderhavige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

13.  Indien het voorschot (te lang) uitblijft, wordt de opdracht geacht te zijn ingetrokken en is derhalve sprake van het bepaalde in artikel 8.a.

 

14.  De Raadslijn is gerechtigd de werkzaam-heden verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure  te berekenen op basis van het geldende incasso-uurtarief welke op het moment van afdrukken van deze voorwaarden 95 Euro bedraagt.

 

15.  Opdrachtgever is gehouden De Raadslijn onverwijld van rechtstreekse betalingen door debiteur (waaronder mede begrepen: compensatie, c.q. verrekening en/of terugname van zaken) in kennis te stellen.

 

16.  Zodra de incasso-opdracht aan De Raadslijn is verstrekt, zal opdrachtgever zich (ten aanzien van de in de opdracht vermelde faktuur/fakturen) onthouden van contact met de debiteur. Hieronder wordt mede begrepen het aangaan van een (afbetalings- c.q. verrekenings)regeling. Opdrachtgever dient debiteur voor der-gelijke regelingen altijd door te verwijzen naar De Raadslijn.

 

17.  De Raadslijn is, ter vermijding van een gerechtelijke procedure, gerechtigd met debiteur een afbetalingsregeling te treffen. De afbetalingstermijnen dienen door de debiteur op de speciale ‘derdenrekening’ van De Raadslijn te worden voldaan.

 

18.  In principe wordt een incasso-opdracht, welke door middel van een regeling in termijnen door debiteur wordt betaald, met opdrachtgever afgerekend zodra alle ter-mijnen zijn ontvangen.

 

19.  Over de door De Raadslijn in depot gehouden gelden wordt geen rente vergoed.

 

20.  Opdrachtgever wordt door De Raadslijn van relevante informatie over het verloop van de incasso-opdracht op de hoogte gehouden.