Debiteuren

Debiteuren

Minnelijke debiteurenregeling en -bewaking:

De Raadslijn uw bewaker van (af)betalingsafspraken

 

 

Niet elke op uw debiteuren openstaande vordering is geschikt om meteen te worden opgenomen in het incassotraject. Wanneer u als schuldeiser er mee bekend bent dat een bepaalde debiteur niet over voldoende liquiditeiten beschikt om uw vordering in een keer te voldoen en u toch gelden van deze debiteur wilt ontvangen, zonder risico te lopen deze als klant kwijt te raken, hanteert De Raadslijn voor u het traject van debiteurenregeling- en bewaking.

 

 

De Raadslijn komt namens u met debiteur een betalingsregeling overeen en bewaakt vervolgens de nakoming daarvan.

 

Voordelen van dit traject voor u zijn, dat De Raadslijn u het debiteurenbeheer ten aanzien van de betreffende debiteur uit handen neemt en als “neutrale” en zakelijke  bewaker met gepaste dwang de debiteur op diens afbetalingsplicht blijft wijzen.

 

Ook de debiteur heeft baat bij het volgen van dit traject en de nakoming van de geboden regeling. Immers de debiteur wordt naast de hoofdsom en (wettelijke) rentevergoeding vooralsnog geen incassokosten van 15% berekend.

 

Er wordt slechts een bescheiden vergoeding voor het opmaken van de afbetalingsovereenkomst en een administratieve vergoeding per afbetalingstermijn berekend.

 

Pas wanneer de debiteur de regeling niet (tijdig) nakomt, dient deze incassokosten te vergoeden, terzake waarvan debiteur de verschuldigdheid in de regeling heeft erkend.

 

Ook de juridische status van een betalingsovereenkomst verschilt van die van een (reguliere) incassozaak. Wanneer een incassozaak tot een procedure leidt, kan door de debiteur verweer worden gevoerd tegen de inhoud van uw vordering. Bij een (gerechtelijke procedure over een) betalingsregeling staat uw vordering niet meer ter discussie.

 

U heeft in het opbouwen van uw klantenbestand veel tijd en geld geinvesteerd. U kunt zich derhalve niet permitteren om elke vordering op de spits te drijven. De Raadslijn levert u daarom een dienstverlening op maat, waarmee u een alomvattend debiteurenbewakings- en incassobeleid kunt voeren.